Saturday, 25 May 2013

quotes & quips

--


" Ala namang matsura nung panyalsal me king pangamanu ing metung a matua, lalu na nung akakit mung sisilaban na ne ing bale."

-- Oliver S. Carlos

Sunday, 12 May 2013

quotes & quips

--Quotes & Quips:

"With all his empty promises, fake smiles and alcohol rub after handshakes, a corrupt politician is nothing but just another dog loitering in the street. You can tell by the dilation of his asshole that he's going to shit soon"

-Oliver S. Carlos--

Friday, 10 May 2013

pagbabalik-tanaw sa dekada 80

Nanghilakbot, nagngitngit at nabagabag tayo noong Dekada ‘80 sa natambad na larawan ni Joel Abong habang nilalangaw ang mga labi niyang di man lamang nasayaran ng gatas, nakahandusay sa sahig ng isang giray na dampa ng mga sakada sa Negros …

Nanghilakbot tayo, nagngitngit… nabagabag. Napagtantong nangyayari ang ganitong pagkasakmal sa kagutuman ng mga magbubukid sa ilalim ng isang pyudal na sistema at suliranin sa kawalan ng lupa ng mga magsasaka. Nakipag-kapit-bisig tayo sa mga batayang seKtor ng lipunan noon, kahima’t dapat sanay iniuukol natin ang ating panahon sa apat na sulok ng Unibersidad. Lumabas tayo at sumigaw... ang ilan sa atin ay naging biktima pa ng pamamaril, pagbuwag sa hanay, salvage at pagkakulong, at kasukdula’y masaker sa Taft Avenue, Welcome Rotonda at Mendiola

Nanghilakbot tayo…noon. HINDI NA BA NGAYON? Hindi na ba tayo nababagabag sa mga nabaling buto, sumubsob na katawan at patuloy na pagkakait at pagpapaikot sa mga magsasaka sa usaping lupa ng Hacienda Luisita, sa mga ginigiba at dine-demolis na kabahayan sa mga komunidad, at mga magsasaka, manggagawa at maralitang pinapaslang sa araw-araw sa kanilang pakikibaka para sa lupa at kabuhayan?

May nagbago na ba? O napagbago lamang ng edad, estado sa buhay at lakas o hina ng katawan ang ating mga pananaw at paninindigan sa mga bagay-bagay?”***

(Salamat sa isang makabuluhang talakayan kasama sina: Ramon “Men” Paradero at Jun Luna)

Wednesday, 1 May 2013

Nung E’na Ku Sana Mitubuanan


(pamiganaka kang Thich Quang Duc)
Oliver S. Carlos

… ing sagitsit ning balat
kukulurut
malalanat
papalto king laman
a makalale mayayagnas

… ding sukal a lub a emu sukat—
pepasiag da ring paka-tas
at masisilab a gamat

… ding bitis mung
milalakwan bakas
ning abu at bau
ning gasolinang
tigtug mu king kekang katawan

eku no sana panamdaman
balikdan
o basibasang sulyap mu man

nung e’ku mitubuanang
lugud at masabal
king kakung balayan.