Monday, 30 July 2012

Keng Kilub ning Sinehan

Minta ya keng petshop I Bong at sinali yang loru.Iniang payuli ne, apansingan nang palabas ya pala keng sine ing “Unofficially Yours” a pelikula nang Angel Locsin at John Lloyd. Ene buring pasaliwang tiket ning takilyera I Bong. “e ye pu malyaring palub ing loru yu keng sine pota manakla ya” nganing takilyera.Migpaliho-liho ya ining Bong at miglakad-lakad at keng metung a suluk, aisip nang salikut ne ing loru keng pantalun na. Pepasaliwan deng tiket at milub ya rin ban manalbe.Mapilang minutu, iniang kampanti neng makalukluk at manalbe, aganaka ne ining loru keng kilub ning pantalun na pota ene misingap at mate ya. Karin ne biklat ing zipper ning pantulan na ban makapangisnawa ya ing loru.


Keng lele na, seryosu lang manalbe deng “mikaluguran” a Binu at Senyang. Sinitsitan neng Senyang i Binu:


Senyang: uyy..ining lalaking kasiping ku biklat ne ing zipper na!”.


Mekibat ya ining Binu: “Emu nya mu lalon at papansingan, balamu naman eka pa menakit makanyan. Pare-paeru la ren, e wari ?”


Senyang: Dyoskooo... ining kaya aliwa ya ! Panuktukan na ining popcorn ku!”


Wednesday, 25 July 2012

Sangang-dalan

Nung makananung ali ku na la, ika man, e mu no bityawan
ding bakas ning kekatang pamikawani, metung a gatpanapun
king sangang dalan a ita. Linakad ka dane ning aslagan
nu nokarin, ngamu, dakal ya pangaku ing bie. Nuanti pin naman
kanyaman ing talangan la ketang oras a ita ding batwing
makitagalan karing biga? King makabang luklukan
talsik-talsikan na ka ning danum ibat keng masalang fountain
magsalamin ya karin ing bulan, kalapit namo, maybug neng muma
king imahe ning kekang lupa. Anti ya mong susumbung balang
tatakpan de ring makilabas a bigang babalabal king banwa .
Maka-lipstick, timan-timan, makalantad la pago at pusad
ding babaing papalit-palit, palipat lipat mung akayabe
migtampiso king ilug ning lugud at kataksilan
Alak, babai, upaya, karangalan . . . atsu keka ing egana-gana
kambe ning susupilan mung takut king kamatayan.
Kambe ring mapilang pamag-inayang
kareng bage emu na agawa dapot buri mu pang gawan.

Keni king albugan, tinalete ku
kataid da ring aliwa pa, king bie
at kamatayan. Paindispu kaming sasalangi at durungdung
karing dulang ning nasi at asin. Sasaganan da kami ring kutang
da ring pakakalulu nung kapilan ya datang ing katuparan.
At babalabal mi ne man at tatapik karing pago ning pamikawani,
balang iyakmul da kami ring mangalapad a sanga’t impun ning kakewan,
ing kasigurwan ning pamagbayung pagnasan. Magpatune la ring alipatpat
a tatabi ning bubulus a uran king panyatang ning pamagbayu
sumangid ning makaba at mapait a pamakipaglaban.
Atin yang mayumung bunga ing pinili kung mapait a sanga
ning e mapupus-pupus a giyera.

Tatakut meng arapan ing kamatayan?
Tatakut mung lakwan ing layo
ning bie at anggang akasanayan?
Ume ka keni
at namnaman
ing aldukan kung kasnuk
panganib
at kapigaganakan.

---
2012
Oran, Algeria

Friday, 20 July 2012

E Ku No Sana Buring Idame

Sibuknan kung ene idame
ing bulan
ing pampang
ding pun dutung
ding lwa

e ku na sana buri pang
deti,
mika-atin lang kaugnayan
karing ta-ta-ta-ta
ning pangane –
magpatalan
bayu-bayu tatakbang

king lata ning Bear Brand
karing tsupun
karing boting pisususwan
a parimlan king kaserolang
kakidkid pamu king kalang

eku no sana buring iyabe pa
ding gasgas a metaporang
paulit-ulit magagamit
kareng balang poesya
dapot

bulan yamu
ing kinurap at miglamlam
inyang salpukan ne ning alun
ing bangka ning ibpang
manintun kabyayan

pampang yamu
ing kinaul at pigdasayan
ning miglintug
at merimla nang katawan

ding pun dutung
makananu kong e sambitlan
nung ngeni, ila na kabud,
ding durungdung
karing lwang migit a mapait
karing bakit at makananu
migit a masalpak
karing alang malit a guliak
da ring pangane
ning alang kasigurwang bie
***
2012
Oran, Algeria

Sunday, 15 July 2012

electrician

e ne sana minisip
migtalungku

ing pamikelangan
makabatibat ya

king barbed wire-
korona yang makaputung-
king malingmingan ning pader
ing pupundat a neon light

pilatan da
ring balitang
ning matbud a eran
saldak lang pangisnawa
king sta. barbara

kumpunihin mo na yan! ‘wag mong baunin
dito sa trabaho ang pagka-homesick mo!


minuna ya pang
mepundi king pangataranta na
ing kinalug nang buntuk
king sapuk
gulisak
ning kayang kapatas

misalbag a toolbox
katawang mamasuk

misaglulu lang kinalabug.***
2012
Oran, Algeria

Tuesday, 10 July 2012

Ing Mibulang

"When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why they are poor, they call me a communist." – Dom Helder Camarapemaril de ing migpakan
ing kinupkup, pepatuknang
karing lubas, alang kalma—
alagad ning Mayupaya.
pemaril de ing mengutang
nung nanu mo pin ing sangkan
ating katmu, ating ala
o ba’t ating manalipan—
pemaril de
tagiliran ning pisamban
mengabusbus salu’t kanwan
mali wari ing magnasa
katimawan karing ala?
ela mu man mekunsyensya
pemaril de!***
Poema king istilung French Rondeau
2012
Oliver S. Carlos
Oran, Algeria

Sunday, 8 July 2012

Nangag-usling Hadlang

(Harana sa Kabundukan)
Dugo sa talampakan

Dulot ng bato’t gasang

Sa tuktok-layang asam***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Thursday, 5 July 2012

Mga Hikbi At Anas (para kay Crispin)

sa kumbentong piitan

may mga sapantahang

prayle lang ang may alam
***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Tuesday, 3 July 2012

Diyalektikal

Naniniwala ako

Liwanag ay narito

Sa pingkian ng bato
***
Diyona
2012
Oran, Algeria

Sunday, 1 July 2012

O’ Bayan Ko

(Ang Elias na dapat makita ng bawa’t Pilipino pagharap niya sa salamin)


Tangis mo’y tangis ko rin—
O’ tindakan ng nimdim
At lahat kong tagimtim!


***
Diyona
2012
Oran, Algeria