Sunday, 20 March 2011

dalit ning lugud

quing pecamarayu, buri cu neng ume
nung maliari mu sana, i-cauani que
qng catauan cu’t bie
dapot macananu?
macananu queng apaglacbe
a lagpus pa caring pecamarayung bage?
a lagpus pa queca?

lugud ia ini
a buri cu nang icutcut
iculung
qng pecapisac a dulum
ban e na ne aiaplus pa
ban e na ne atagquil pa
ing capanamdaman mu’t caladua

quelalaman --
carin que paintun carinan
ban ena na sana damdaman
agiang ing pecamaina mung sagacgac
o asulyapan mu man
maging ding pecamatipid mung timan

dapot…
nung baquit egana-gana na mung bage
a atatagquilan cu’t alalaue,
queca la ngan macaugne -- quecata
at caring balang pinandit ning panga-icata
ding tumaila na ning napun, garalgal lang siuala
Papaitas la qng leparan
ban dugpa la at magbalic mu naman
mengaring sisiguc at maniglo nota
a macagapus qng daralit cung gitara.

o’ maliap cung dalit!
quing nanung tigtig
o quing nanung instrumentu
maliari cung macalalang
agyang metung mu mang melodiya
caring aduang pusung
e na capilan man magmetung pa?
***
Oran, Algeria

Thursday, 10 March 2011

Tawling Parapu

Melangi na ing tinta
ning magpaldas a pluma

paungul ing aklis a labul,
makitangis ya ing angin
king mamalsang papil

pundat-pundat,
kurap-kurap nya sala
ing paritang mag-inakit
karing tawling parapung
e sinayad at migulis

tawling parapu at katayang
magmasabal at makigaga
karing mipaparusang malda –

mibusalan . . . mituldukan
king dinabulbul a daya
ibat king buntuk
ning midukmung makudta

pete ne ning balas
ing laya ning kudta!
***
2011
Oran, Algeria

Saturday, 5 March 2011

Dalit King Anak Ning Arayat
King pamanaluki da ring manalbe mata
king maputing katsang makalale misasara
malakwan ya
ing daraya nang lupa keng danggut ning istorya—

marimla yang bangke ning marok a pete
ning kayapan king kayang pamanagumpe
“yaping bage na yan” -- ngarang mangabiran
king pangaragsa ning bigotilyong Kapampangan
a pikasaman da -- minatad pasakit
kareng bida ning balang pelikula

FPJ, Erap, Ramon Revilla . . . ila ngan
dinalan lang kasakitan at parusa
kareng gamat na bilang metung a kontrabida
ning pelikulang pigmalasakita’t liguran na
dapot linugud kaya keya?

Ing sining a dininan nang bie
at yanang meging bie na’t pigkabie
o’bat ngeni iya pang pilit makamate
karing inambag nang kule?

Maplas a katutwan a masakit tanggapan
nung misan ing metung a kontrabida—
a magpatingkad king imahe na ning bida
ning bayaning tatalangan da ring masa—
iya pala ing tune bida
at ding ginanap a mayap, ding sasambang bida
ila pala . . . ila pala ing tune dapurak
at magsamantala karela

Pepakit ne ning budning anak
ning Bunduk Alaya, aliwa ya . . .
e ne kalupa
ning tune bie ing pelikula.***
On the death of Francisco Bustillos Diaz
(a.k.a. Paquito Diaz)
March 4, 2011
Oran, Algeria

Tuesday, 1 March 2011

Ilang-ilang
quing lacad-gapang cung bie
icua cung linugud

miguit quing metung

ding miglumut a bitis
ning paninap, caiabe la

ring melanguing tangque at bulung
a lalagutuc,

ulasan ning gabun
lalam ding macaiagpang impun

liguran cu la.

at quing dimla ning uran,
maniampaga cung ilang-ilang—

sisiclaud at manigapu
quing pali ning caugtuan

ban maduluc. nung misan,
caring pisac a alino,

manaquit cu—
malamlam lang mata

antimong tupang curap-curap
at magtaca.

maputla iang labi
ing asbuc ning paintungulan

at caring alacac nang mangalalam,
carin co babait ding baiu cung paninap—

sasaque co reti caring misasalbag a alapap.
ding sasapinan dang melutung a bulung

acaquit cong mapipirat
mapipitna libutad, papalto ra la

ring eran a macabaligtad
magpaldas. cuculdas. dapuat—

quing bie cu— nanupata
liguran cu ing balang pinandit

a acaquit cu nung macananung
calupa da ring salung andu-andu

baiu la miampang, paialipan
quing sala ning sicluban,

ding ilang-ilang macanian la naman—
macalale lang mamucadcad

at libutad ning mula, carin,
mipnung dingal lang tatalacad.

macanian mu siguru ing maliari rang gauan…
ing aguiu cung gauan:

talacad, pinandit salingalngal
ban mabalag at magpauasang-uasang

malaso quing dulum at patac ning uran.
-------


*** also published in eK!/versilog