Friday, 1 August 2014

dacal lang bague

dacal lang bague misasapuac ibat qng casaquitan.
calupa da mo ring panabilin
ning ibpang mangucu at mangusang
cabang susugatan ne qng sarul ing salu ning asican.
cadena lang mapapatad ding balang butil
a malulugus caring meputut a tinalague
“magaral cang masalese”, ngana. “e cabang panaun,
dapat na catang maguing alipan ning gabun”.

dacal lang bague misasapuac ibat caring quirut
calupa da mo ring caul, ding uma, o ding pauagang
ena na asambitla ning indung sinaua na qng casaquitan,
tinuqui caring aliua at e na migbaliquid mu man –
deti, e’na no damdaman
ning ibpang mepatad inaua qng serulan.

dacal lang bague misasapuac ibat caring caplas
at deti queca la. icamu at ica
ing ngeni mamaplus caring sugat
icang e na bisa pang macaramdam caplas
mengatacutan, at ena bisa pang masugat.
icang ngeni lundag-lundag
at magpalipat-lipat
caring miaialiuang candungan at pugad. a


****
June 15, 2014
Commonwealth Ave., Q.C