Friday, 20 December 2013
gaygay ang labi ng hanggahan
anong takot pa ang maaapuhap
sa banta ng pagkahulog
yamang batid ang kahihinatnan
ng bawa't pagtatangka...

muli't muli ring susubok
ilang ulit mang dumausdos.
ilang ulit mang mabigo.
makarating lang...
marating ka lang..

Tuesday, 10 December 2013

buri da kang idalakit king ragasang ilug
mupin, makiyagnan ing pitlag ning karug
ba'lang sasagkul karing panaligan at sasaken
a water lily at kangkung ing salusung agus

tumiman ka irug.
iparamdam mung abe da ka.
ika ing kakung timbulan
ing sangkan
ban lagpusan ing pamikelangan

ika ing dalan
ban apatutuanang
aku ing dadalakit king agus
at aliwa ing agus
yang dadalakit kanaku...

Sunday, 1 December 2013

king danggut ning yatu*

– mesandel virtusio arguelles (taganang misulat)
– oliver s. carlos (milikas keng kapampangan)Makalukluk ku king danggut ning tauling telatag
Ning metung a kawatasan. Tauli nya mung tuldik
Ning, wari ku, kakung luklukan king danggut ning yatu;
King pasbul ning e’ku adalumat a pamikelangan.
Kagulutan, misasaglulu ing anggang e’ku asambitla
Ding anggang bayat a e’ku agyung pusanan kapilan man.
At lulugud, babalikdan ku la angga king ayayabut
Ning sabla kung beluan ding nanumang pamikasala
A makapalub king pamagbuu karing aske at kalamnan
E ban’ting upayang ipatad ya ing tatauling kayatulan
At wasan la ring kanakung gamat a milublub king tinta.
Gagap ku la ring takda, ayun king mitutuk a gampanin
At karin ku bisang magpaynawa. Bilang tauling pamagpuge
King kalalangang ligpusan at delanan na ning yatu.___________
* pabalu: ini nang kawatasan pamilikas ne ning “Sa Dulo ng Mundo” nang Mesandel Virtusio Arguelles.