Saturday, 25 February 2012

Ding Bayung Kasal
Girl: mag-69 kata dear

Boy: makananu ita?

Girl: mayan mu…makanini o…
(atsaka no migpuwestu. oneng mipalatut ya ing girl, 4times)

Boy: Enaku bisa! Eku no ayamyam deng mitatagan pang 65!
***
2012
Oran, Algeria

Monday, 20 February 2012

Atin Ya Pin

Reypist : Miadya ka reypan da ka

Sexy : Ali ka po , atin ku pu!

Reypist : Alang atin atin kaku !!!

Sexy : ay ali , ali po!

Reypist : Taknaydu mo atin ka pin , atin ka naman Ebon kalupa ko Baklaaaa
***
2012
Oran, Algeria

Wednesday, 15 February 2012

Ing Testigu
Atorni: Ginuong Saksi, nanu ing gagawan mu at nokarin ka inyang milyari ing krimen?

Saksi: Atyu ku pu libutad ning talayban. Tatakla ku pu iniang ikit kung pete re ing biktima…

Atorni: Keng mong bilang mu, mga pilan katakbangan ing laut mu keng lugal ning krimen

Saksi: Bah!, Atorne, atin pu waring tataklang patakbang-takbang!
***
2012
Oran, Algeria


Monday, 13 February 2012

Dadaismo

Atyu naku keng katatawliang bulung ning
aklat ng Yeats. Apat kong aldo binasa
pigbulayan ding kawatasan nang Neruda.
Alang malino
nung nukarin ke akit
ing kabaldugan ning poema.

Bubulung ya ing abe ku bale. Makatodu ya
ing electric fan at sula-sulapo ing papalisan na
mengakalat ing diyaryung pengupit na
ning bunsu ming anam a banua

9 na piso dapat ang i-rollback ng gasolina . . .
Tear-gas ang sagot ng mga pulis habang binubuwag
ang hanay ng mga nagngingitngit na demonstrador
sa Occupy Wall Street movement…
19 na sundalo patay sa pananambang ng MILF . . .
OFW sa Riyadh, ginahasa ng mga Arabo . . .
Pinagdadampot ang mga menor-de-edad
na nagbebenta ng katawan bilang karagdagang kita
sa pamamagitan ng pagtihaya sa ibabaw ng bundok
ng basura sa may Rodriguez Rizal . . .
Walang plano ang gobyernong Aquino na dagdagan ang pondo
para sa edukasyon habang pinag-aaralan na ang pagdaragdag ng badyet
na pambili ng mga armas at helicopter upang tugisin ang mga may pakana
sa malagim na pagkamatay ng mga sundalo. . .
First Gentleman Mike Arroyo atbp. kakasuhan na sa Military Chopper Scam …
Isang lalaki, umakyat at tumalon mula sa tuktok ng Billboard sa EDSA
dahil sa labis na kahirapan . . .

Gewa na kung poema ning bunsu kung anam a banua;
Pepaintindi na kaku karening pengupit at pikalat-kalat na –

mangalalam lang sugat ning yatu at balen kung sinta
ing tune kabaldugan ning poema.

---
2012
Oran, Algeria

Friday, 10 February 2012

Rearview Mirror

Makamasid ya
karing bage at kapalyarian:

Atin tatalsik a butonis
ibat king blusang
ngana nang misara;
ngana nang mibukakâ
ngana nang magwanta
ngana nang mabisâ

Atin laylayang mumukyat
pipigil dapot tutuki
karing hagud at kumpas
da ring gagapang a taliri

Atin pantalung
makalale saskup,
makipagbunu at lalaban
king gagalgal a kalamnan.

Nu ya wari manibatan
ing sikanan na't mahika?
o’t akakua nong pikawani
ding metu pares a mata --

sulyap sulyap, timan-timan,
pagumasdan na ning kayli
ing malilyari kagulutan
kabang ing wanan
makatutuk ne man
king kalsadang tutuntunan

Makamasid ya. Ala kang alaram.

Sunday, 5 February 2012

Pasibayu

Makakalat lang kabalbal --
kabang ating akarapat lilisyan ku ing pangasugat karing alala mu

Angga man ngeni, mitatalanan lang gamat, paulit-ulit da kung iyapa ring uma at ayling piniblasan tang burak karing pinitak. Mangapasikdu ya’ing salu balang agaganaka kung, misan, mikakawul katang miragsa karing bubuktut a pale, kabang tuturu kong takbang ding tikad-tikad mung bitis-Menila – king pilapil a ini
a tutugpa king kubu tang pagkanta da ring agus.

Melangi ne ing sapa.
Ala nang manwas at maglinis
karing peklat a mikulapulang burak.

Migit ya pin sigurung malamyus ing busina at indak ning lungsud
kesa king siuala ning amian a lalabul – magpapasyuk karing pipit
kalupa ning sabi mu
kalupa ning tauling sinabi mu

Oreni ring takbang ning pamagdili-dili
a king balang pinandit mikakunu kong umpisan.
King samula, takbang lang mangaralas, kaybat
ing pamikelangan
takbang pagulut
takbang payarap . . .

Tatakpan ne ning makayungyung a sanga ing timan ning aldo.
Nung balu na sana ning makapyak a kubu ing kakatuk a yaslag,
mekad, makatiman neng ibuklat ing kayang pasbul ---
kalupa na namu ning pusung
mibubuklat
tatanggap
king lugud at pangakung
pasibayu
pasibayu
pasibayu nang palakwan.


***
2012
Oran, Algeria

Wednesday, 1 February 2012

Pamamalbas

Makayarap keng salamin
isipan da ka.

Mete ya ing yamuk
a mipakat king pader.
Menuling ing daya nang
mélangi at migmantsa—

mantsa na wari ning alala
king mepintang kule
ning milabasan tang
milalu keng lambis –
minuli keng pait
at e na miyulit.

Kalwat kung kelingwan—
atin ku palang balbas a dapat pututan;
ating bage sasakmala’t kukuyuman
a dapat nang itabili at pabustan
ating bie . . .
ating bukas
a dapat arapan


Mayan king pakiramdam

ing malale pangaputut

ning bigoti’t balbas—

mababalag at magparayo;

papalsut ning danum-gripu

king busbus ning lababo.

***
2011
Oran, Algeria