Sunday, 30 September 2012

Siri

aping didilat ing sicdu caring ba’lang paniatang
busal ning pamaniglo caring paniglon
gilgal a pitlag ing nasang iiatad
ning manene pamangalag
caring butonis ning caiang blusa
ning caquisigang e na lubus caquilala—
quing silid
ning mala-saput dang pamagdulap
quing papag
nung nucarin ne sasaquinda at lulugsu
ning sasal ing pamiquelangan

quing lual, lulucas no ning caleldo
ding susulud nang bulung
saplut la uaring
cuculdas
ibat quing quiquimbe auacan
mababalag
caring titicad a sacung

malpas iang timaua
ing caiumangging abluc
tutuclip
maglumiad ing siri

laman
quing
laman

labi quing labi.

Saturday, 15 September 2012

Reascending Ching Kang Shan (Malayang Salin)
English:

Reascending Ching Kang Shan
Mao Tse Tung

I have long aspired to reach for the clouds
And again ascend Ching Kang Shan.
Coming from afar, to view our old haunt,
I find new scenes replacing the old.
Everywhere Orioles sing, swallows dart
Streams babble.
And the road mounts skyward
Once Huang Yang Chie is passed
No other perilous place calls for a glance.
Wind and thunder are stirring,
Flags and banners are flying
Wherever men live.
Thirty Eight years are fled
With a mere snap of the fingers.
We can clasp the moon in the Ninth Heaven
And seize turtles deep down the Five Seas.
We’ll return amid triumphant song and laughter
Nothing is hard in this world
If you dare to scale the heights.***

Tagalog:

Muling Pag-akyat Sa Bundok Jing Gang
Oliver S. Carlos

Malaon ko nang nais na marating ang mga ulap
At marubdob kong nasa na muling akyatin ang Bundok Jing Gang.
Mula sa malayo, sa pagtanaw sa nanahang mga subyang,
Nakababanaag ng mga bagong tagpong pumapalit sa mga dati na.
Saanman pumaling dinig ang awitan ng mga kilyawan,
Palasong itinutudla ang mga sibad sa iglap nilang paglipad
Nananambitan ang mga sapa
At wari’y bundok na nakapatirapa ang binabagtas na daan.
Malagpasan lamang ang baseng-tanggulan ng Huang Yang Chie
Ay! wala nang pinakamapanganib pang lugar na dapat sulyapan!
Nagsasalimbayan ang dahas ng ihip-hangin at dagundong ng kulog.
Saanman may taong masalubong, iwinawagayway nila ang mga bandila.
Tatlumpu’t walong taon ang matuling lumipas,
Parang ikinatus lang sa mga daliri.
Ang buwan -- o’ ang buwan sa Ikasiyam-na-Langit -
napakadali niyang ikuyom sa aming mga palad!
Ang mga pawikan- laruan lamang na aming inaagaw
Sa kailaliman ng Limang-Dagat.
Makababalik kami. Babalik kami
Sa gitna ng mga awit-pagbubunyi
Ng malulutong na mga tawa’t halakhak.
Paniwalaan ninyo ngayon
Walang balakid o anumang kahirapan
Na di kayang lagpasan
Kung mangangahas lang na akyatin
Ang mga tuktok at kaitaasan.


******

Kapampangan:

Pasibaiung Pamanuquiat qng Bunduc Jing Gang
Oliver S. Carlos

Maluat cu nang peninasan ing dasan la ring biga,
At marubdub cung nasa ing pasibaiung aucquiatan ing bunduc Jing Gang.
Ibat qng maraiu, cabang babatiauan la ring memale subyang
Manaquit cung baiung larauang manalili caring laun.
Nucarin cu man magpaling, gagale la ring culiauan.
Anti la uaring uiung a magpatilo ring sibad quing gagad dang sulapo.
Managulele la ring sapa. Paquiuari cu,
bunduc lang manalangin ding babaslen a dalan.
Milagpus mu sa qng baseng-tanggulan ning Huang Yang Chie
aii! ala nang pecamapanga`nib pang carinan a dapat suliapan.
Mipamaquibat ing labul ning anguin at cacsing ning duldul
Nucarin man ating taung asasaganan, susulapo lang atatangalan
Ding bandera’t catiang-pauaga.
Atlumpulu’t ualung banua ing tiniplad maragli
Anti ca uaring quinatus caring quecang taliri.
Ing bulan, o’ing bulan carin qng Casiam-Banua–
Aii! canaua nang iculong caring quequeng palad!
Ding pau, piialungan la mung sasamsaman
Quing quelalaman ning Limang-Daiat
Macapagbalic cami. Mibalic cami.
Busal da ring tumaila ning capagbuniian
Ning mangalutung ming aili’t sagacgac.
Paniualan iu ngueni
Alang nanumang balaquid o casaquitan
Ing e alagpusan
Nung pangangasan ta la mung ucquiatan
Ding taluctuc ning quetasan.

*****

Monday, 10 September 2012

Magdalena*


Sumaka ka ibat king danuman
malulut king kanangga
ning bulbul at laman,
tatatap la ring utung
king sunis ning sikluban,
at alang male
kawlan me ing maninasang angin
ning mitatagalang aslag at salamin,
dilatan na ka ning tuwalya
manibat talampakan
angga na karing singit at gulut-balugbug.
King kikimbe at managkat mung awakan,
nanumang kalikasang sisilab king katawan
e na asalikut ning susulud mung imalan

Lumakad ka karing makasalanang dalan
alang nanumang pananggalang
karing susurit at kalilibugang mata,
karing mangalanam a abluk
karing taliring baluktut
a mipnung kapagnasang paysilab king kekang alindug.
Mangapatiman ya ing lulundag mung pusu,
Manene mong ipepe ring kekang gamat, mapanuksu
at karin no malupig ding sikdu’t kaynge da ring gulung-gulungan.
Mibubuklat la ring baradung awang ning bie
Inia nung isuyu mo man nung kani-kaninu
ring kalabkab ning utung mu’t susu
nukarin ing katuliran
o’ bakit dapat muran batu?*****
Pawaga:
*milikas a kawatasan ning Pambansang Alagad ning Sining, Virgilio Almario (Rio Alma)
Metakmus ibat karing tinipung kasulatan a mipamagatang “Mga Retaso ng Liwanag"

Wednesday, 5 September 2012

indung tibuan

i ca ing pampang
tinusuc
sinugat
caring cacung talampacan

carinan
ning taguimpang
sinulat cu caring pinung balas
ning quecang pasigan

pepaniud ning alun
ning cailugang
era mu man asagca
ring batung migbalebe
quing quecang auacan

i ca
ing pampang
ibatan
ning sabla cung
calumbaian

gilutan at licuan
dapot
i ca naman
ing salu at candungang
pagcaibugan cung
caulan at balican