Tuesday, 1 July 2014

barong tagalog“E ku mipatudtud, malisangan” nganang sinitsit king kayli nang balugbug kabang gagapang yang linele king papag a pipagkeran na ing kayang asawa . Alas dos ning galingaldo, brown-out at masikan ing uran. Migising ya king marimlang tsup ning angin a manibat karing mibuklat a awang. Migising yang kaulan-kaulan ne ing barong tagalog a sinulud ning asawa na inyang ikutkut de apat nang banwa ing milabas.