Sunday, 25 September 2011

Ispongha

Wángis lá mû kàring kìslap
at ságùling kìnang, nung mísan,
ding pànlàko at pànyàtang

King métung a poeta,
ispongha yà
ing kàwàngkî ning pámanlàko—
sàsamsàman at tàtàs
ibat kàring laláut
a yàlun ning dágat.
Màràlas,
màkakául ya ìti kàring dàkal
at e mapúpus-púpus a sáná mu man

Sáná mu man, nung màko yà
pàsibáyu no pang damdàman
ding làmyus a súnis
a pèninápan nang iyàplus,
ilápat
kàring bálang silábâ
da ring ásúlat nang kudtâ.

Sáná mu man . . .
at dàkal pang sáná mu man . . .
E man pára kèya
nùne kàring poema nà

Uli’ng màplas isípan,
kàtùtwang kìslap la mung dàralànan
ning pámipuk at pángarúnut ning aldo
ding dàkal a poema—mákálále
kákàtbud la’t màpipírat
ding bùlung
a santúngan dà ring letra;

àlang pàkíbat
kàring kákàpal a águî ning pànàgkat
kàring méulìlang
istanting dàtukànan.

O nung àli man,
king kárelang pángatíkum,
úman dànà lámû ring letra
ding kàlùpa ràng letra

Màmun là
at màpàtad ináwa
ring bálang poeta–
kàlúpa ning métung a ispongha
a sasàmsàman king láláut a yàlun –
ban ibìlad king pálî ning aldo --
àla no mang pùntan pa
nùne ing mìbálik
king nung nánu la iniang mìnúna

Màko la’t mawalâ
ring bálang màkudtâ
Ali nya sâ
ing poema
Ay! àli nya sâ!


***
2011
Oran, Algeria

Tuesday, 20 September 2011

goodbye

nucarin que igutan
ing timan
quing catayang ini

a ena mu man adampi
ning labi na
caring cacung labi

nanu ia ing “good”
quing mamun a salitang

sinitsit namu

ning malare nang lipstick

quing salamin ning tocador?


*******************

Thursday, 15 September 2011

Nuanti At Nukarin Angga?*

Kitnan na kung tatang mu:
Ing lugud mu keya
Nuanti at nukarin angga?

Pakamalan ke ing anak yu
Migit pa king ayabut
Ning panimanman ku

Tanggapan ku
Ing sumyas kung anting batu
Kilub ning limandalan a banua

O maging tete lalabulan
Ning angin at bagyu
Kilub ning libu


At libu pang pasibayu.
Dumalan ka mu . . .
Tuklwan at dalanan mu ku mu.* inspired by a Chinese Proverb.
***
2011
Oran, Algeria

Saturday, 10 September 2011

Butil

Tenga
Ulinigin
Tangis. Galit. Daing
Lupang kipkip ay duguang
Butil


***
Pinoy Cinquain
2011
Oran, Algeria

Monday, 5 September 2011

Assassin

Budhi
Ibinalot
Sa ‘sandaang libo—
Bayad sa aasintahing
Noo


---
Pinoy Cinquain
2011
Oran Algeria

Thursday, 1 September 2011

Ding Mikalugud

Pagumasdan ta la
Nung makananung karing uyat da ---
Sikdung tataluntun ing lugud at nasa

Y lang karing takde ning metung at metung
Ibat pa king pasimula,
Sampaga lang migbukad at minatna

At ngeni, mengaring lubid
A pupuluput king tulus ning linang,
Dudurutan de ing pinandit a indam

Anting sasaka king aun ning kealang malit
Maua la, at mirinan lang inuman—pamikatagung
Misulu at malduk king kalis ning matbud dang sarili

Pagumasdan ta la
kabang pag-umasdan de at lalarauan ing banua
o ing banua iang mag-umasid at maglarauan karela?

Paburen ta lang king karelang pamikaul
Palbug de ing lupa ning metung at metung
Karing mipanantabe rang pago . . .

Karin mu man, akalinguan dang
atin lang lumbe at kaligaligan
a pupusanan at gaganakan.

*****
2011
Oran, Algeria


*** also published in eK!/versilog