Sunday, 1 June 2014

ninu ya ing watas

iya ing anak a tagal-tagal
lundag-lundag at sasakmal
karing mamakbung a bula.
e’ no abandi o asakmal mu man
ding sablang kawatasan.
gigisingan na la at kakalbitan
ding e’na migising kapilan man;
gugulisak ya para king katimawan
‘wa man at nung minsan, susukul ne
at gagapus ing katawan na’t kaisipan;
madalas neng tatakasan
ing sarili nang panimanman
ban ataruk nala at aluban
ding panimanman da ring aliwa.
agus yang dinan mu mang kabat
ding amanu na at kaisipan
agus ya namang maglasak
karing sagka at sumbagal
pablasang king angin
karin ya mu makiyagnan
uli’ng tagimpa’ na’t kapagnasan
ing uman la at kaulan
ding bage mayubu
dapot muli king kayalan.


----
April 25, 2014
Commonwealth Ave. Q.C

No comments: